Danh mục lưu trữ: Tin tức

[HỌC SONG NGỮ CÙNG TIN TỨC NHK] Buổi đấu giá cuối cùng tại thị trường Tsukiji- Cá Maguro 3645 vạn yên.

築地市場つきじしじょう最後さいごの「初競はつせり」 まぐろが3645まんえん

[01月05日 15時50分]

Link file nghe: Click vào

Đọc tiếp [HỌC SONG NGỮ CÙNG TIN TỨC NHK] Buổi đấu giá cuối cùng tại thị trường Tsukiji- Cá Maguro 3645 vạn yên.